Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden consumenten 2. Algemene voorwaarden ondernemers

1. Algemene Voorwaarden consumenten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vivafloors BV
Breukersweg 1C, 7471 ST Goor
Telefoonnummer: 0547-262717
Openingstijden: Ma – Vr van 08.00 – 17.00 uur
E-mailadres: info@vivafloors.nl
KvK-nummer: 50213350
Btw-nr: NL822617146B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de oncusment, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan middels iDeal of creditcard.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2. Algemene voorwaarden Ondernemers

van Vivafloors B.V. gevestigde te Goor, gedeponeerd op 18-8-2015 bij Kamer van Koophandel onder nummer 50213350

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Vivafloors opdracht heeft gegeven tot verkoop en/of levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten;

1.2 Vivafloors: die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Vivafloors en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen
2.3 Indien Opdrachtgever met Vivafloors meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze expliciet van toepassing zijn verklaard.
Artikel 3 Aanbiedingen; overeenkomsten
3.1 De door VivaFloors uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Een overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand wanneer Vivafloors een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of daadwerkelijk met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

3.3 Is aan Opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt dat vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond. De te leveren zaken kunnen van het model, de afbeelding of het voorbeeld afwijken. Afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, afmetingen, gewichten en kleuren, alsmede de inhoud van prijslijsten, folders, drukwerken e.d. van VivaFloors binden VivaFloors dus niet,
tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de prestatie of de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen. Elke nieuwe prijslijst van Vivafloors stelt de voorgaande buiten werking.

3.4 Ten aanzien van vermelde afmetingen, hoeveelheden, gewichten en kleuren van geleverde zaken behoudt Vivafloors zich steeds de gebruikelijke tolerantie voor, overeenkomstig hetgeen daarover door de producent/ leverancier van Vivafloors is vermeld. Geringe afwijkingen die vallen binnen de gebruikelijke tolerantie kunnen niet leiden tot enige aanspraak van opdrachtgever op
Vivafloors, zoals een aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.

3.5 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Vivafloors, voor zover deze geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, binden Vivafloors niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk door VivaFloors zijn bevestigd.
Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief vervoerskosten en kosten van montage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De prijs die door VivaFloors voor de door haar te verrichten prestatie is opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de door VivaFloors gedane aanbieding. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven

4.3 VivaFloors behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 5%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door opdrachtgever van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Vivafloors het recht de prijsverhoging door te berekenen aan opdrachtgever, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van opdrachtgever.

Artikel 5 Annulering
Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Vivafloors met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de als gevolg hiervan door Vivafloors geleden schade vergoedt. Onder deze schade wordt in ieder geval verstaan de door Vivafloors als gevolg van de annulering gederfde winst. Opdrachtgever zal deze schade op eerste verzoek aan Vivafloors vergoeden.

Artikel 6 Levering en levertijd
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering “af magazijn”, alwaar de gekochte zaken zich bevinden. De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever die voor een voldoende verzekering dient zorg te dragen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6.3 Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Vivafloors derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, en een redelijke termijn te gunnen waarbinnen zij alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen.

6.4 Indien wijzigingen van opdrachtgever in de overeenkomst er toe leiden dat voor de uitvoering van de overeenkomst meer tijd benodigd is, wordt de levertijd met de extra benodigde tijd verlengd.

6.5 Het is Vivafloors toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Vivafloors bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Betaling; incassokosten
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet bevoegd zich op opschorting van betaling, enige korting of verrekening te beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

7.2 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Vivafloors een vooruitbetaling of anderszins zekerheid voor betaling te verstrekken.

7.3 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij wettelijke rente of wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

7.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5 Indien Vivafloors invorderingsmaatregelen neemt tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, met een minimum van 10% van
het openstaande bedrag, ten laste van opdrachtgever.

7.6 Opdrachtgever is jegens Vivafloors ook de door Vivafloors gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties voor zover opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure tussen Vivafloors en opdrachtgever.

Artikel 8 Gebreken; klachttermijnen
8.1 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient opdrachtgever uiterlijk 1 dag na levering schriftelijk aan Vivafloors te melden. Beschadigingen aan de verpakking of producten dienen op de pakbon te worden genoteerd en aan Vivafloors te worden gemeld. Ieder recht van de opdrachtgever jegens Vivafloors ter zake van de zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de zichtbare gebreken of tekorten niet binnen 1 dag na levering schriftelijk aan Vivafloors worden gemeld.

8.3 Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen 1 dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn, schriftelijk aan Vivafloors te melden. Ieder recht van de opdrachtgever jegens Vivafloors ter zake van de niet zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de niet zichtbare gebreken of tekorten niet binnen de genoemde termijn van 1 dag schriftelijk aan verkoper worden gemeld.
8.4 In geval van een klacht dient opdrachtgever Vivafloors in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. In geval van een gegronde klacht is Vivafloors te allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomene te leveren, het gebrek te herstellen, dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

8.5 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte zaken bestaan.

8.6 Gekochte zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vivafloors worden geretourneerd. Daarbij geldt ten aanzien van speciaal voor opdrachtgever bestelde zaken dat Vivafloors slechts toestemming zal geven voor retournering indien de zaken zijn beschadigd en dit is te wijten aan VivaFloors.

8.7 Overige retouren kunnen tot 3 weken na factuurdatum retour worden gemeld. Creditering vindt alleen plaats bij onbeschadigde en uitsluitend volle dozen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Zolang opdrachtgever om welke reden dan ook niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens VivaFloors uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van zaken of diensten tussen opdrachtgever en Vivafloors, blijven alle reeds geleverde producten eigendom van VivaFloors. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die VivaFloors op opdrachtgever verkrijgt wegens niet-nakoming door opdrachtgever van zodanige overeenkomst(en).

9.2 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande
mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Vivafloors te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

9.3 Door Vivafloors afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits opdrachtgever daarbij tevens een eigendomsvoorbehoud bedingt. In geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt Vivafloors zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, die Vivafloors uit welken hoofde dan ook tegen opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door VivaFloors geleverde zaken welke door opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt,
waardoor Vivafloors haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

9.5 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Vivafloors gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaak voor opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds nu voor alsdan toestemming aan VivaFloors om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vivafloors zich bevinden. Opdrachtgever is voorts verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

9.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Vivafloors onverwijld op de hoogte te stellen.

9.7 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Vivafloors en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Vivafloors ter inzage te geven. Opdrachtgever verplicht zich verder: – alle
aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Vivafloors; – de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Vivafloors geleverde zaken te verpanden – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als
het eigendom van VivaFloors; – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Vivafloors ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 10 Garantie
10.1 Vivafloors garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten gedurende de periode vermeld op de bij de geleverde zaken verstrekte garantieverklaring, met inachtneming van hetgeen is vermeld in de garantieverklaring en artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

10.2 In geval van een gegronde garantieaanspraak heeft opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Vivafloors kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Vivafloors.

10.3 De garantie geldt niet indien schade het niet het gevolg is een fabricage of materiaalfout, bijvoorbeeld als de schade het gevolg is van normale slijtage of van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: onzorgvuldig gebruik van de zaak of gebruik van de zaak voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, onvoldoende onderhoud, beschadiging en wijziging of reparatie van de zaak door derden.

10.4 Aan de garantie kunnen slechts rechten worden ontleend indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Vivafloors volledig is nagekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. De garantie strekt zich slechts uit tot herstel of vervanging van de geleverde zaken. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover de wet dat toelaat.

11.2 Elke aansprakelijkheid van Vivafloors, is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar van Vivafloors dekking verleent..

11.3 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vivafloors in enig geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Vivafloors beperkt tot het factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie.

11.4 Vivafloors is niet aansprakelijk voor: 16.1 – afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde proeven; -voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; – schade ten gevolge van afgekeurde grond- en kleurstoffen door gewijzigde (na datum overeenkomst) of onduidelijke milieuwetgeving c.q. normen; – onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het geleverde; – verkleuring en krimp; – schade voortvloeiende uit onbruikbaarheid en ontoepasselijkheid; – schade ten gevolge van ondeugdelijke legging; – schade ten gevolge van niet naleving van de gebruiksaanwijzing; – onjuiste behandeling c.q. reiniging

11.5 Vivafloors is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verstrekte adviezen en informatie en gebruiksaanwijzingen. Gebruiksaanwijzingen gelden als richtlijnen en dienen in de gegeven omstandigheden door eigen onderzoek van opdrachtgever op juistheid gecontroleerd te worden.

11.6 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Vivafloors vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Vivafloors is gestart.
11.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vivafloors of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Een tekortkoming kan de verkoper niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Vivafloors zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn
begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vivafloors afhankelijk is; de omstandigheid dat Vivafloors een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Vivafloors verhinderen haar verplichtingen tijdig en/ of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim;
terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

12.2 Vivafloors heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Vivafloors haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vivafloors opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VivaFloors niet
mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Vivafloors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 Opschorting en beëindiging van de overeenkomst 

13.1 De vorderingen van Vivafloors op opdrachtgever zijn onmiddellijk, en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, opeisbaar en Vivafloors is bevoegd zonder dat ingebrekestelling is vereist haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in onder andere de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Vivafloors
omstandigheden ter kennis komen die Vivafloors goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever; – indien Vivafloors opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; – indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is Vivafloors bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Vivafloors geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Vivafloors toekomende rechten.

13.2 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, is Vivafloors bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 Adreswijziging
Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Vivafloors door te geven. Aan opdrachtgevers laatste bij Vivafloors bekende adres afgeleverde zaken worden geacht door opdrachtgever te zijn ontvangen.

Artikel 15 Geschilbeslechting en toepasselijk recht
15.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. Vivafloors blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.2 Op elke overeenkomst tussen Vivafloors en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.